Praktijkreglement – Praktijk Plein ´40 ´45 – Dordrecht
Header afbeelding
Welkom bij Praktijk Plein ´40 ´45

Wat doen wij?

Wij zijn een praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie. Deskundig en verantwoord,respectvol en betrokken. Neem contact met ons op via 078-6135927 of info@praktijkplein4045.nl.

Praktijkreglement

Wat is een praktijkreglement?

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de “modelregeling fysiotherapeut – patiënt” welke door vertegenwoordigers van fysiotherapeuten en patiënten is opgesteld.  In deze regeling zijn een aantal wettelijke rechten en plichten van de fysiotherapeut en de patiënt verder uitgewerkt.

Daarnaast moet de fysiotherapeut zich houden aan de gedragsregels van de beroepsgroep, vastgesteld door het KNGF.

Naast bovengenoemde formele regelingen hebben we binnen de praktijk ook te maken met een aantal huisregels.

In dit praktijkreglement worden de belangrijkste formele regels en de huisregels op een rij gezet.

Waarom is een praktijkreglement nodig?

De formele regels geven aan wat uw rechten en plichten zijn.

De huisregels moeten er toe bijdragen dat iedereen zich in de praktijk prettig voelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Wat zijn de belangrijkste rechten van een patiënt?

Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, is bekwaam tot het zelf aangaan van een behandelovereenkomst.

In de leeftijd 12-16 jaar is toestemming nodig van de minderjarige en de ouders.

Tot 12 jaar is toestemming van de ouders/voogd bepalend;

Als de patiënt de voortzetting van de behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of niet meer nodig vindt, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

U heeft, met inachtneming van wettelijke en organisatorische beperkingen, het recht te kiezen door welke fysiotherapeut u behandeld wilt worden.

De fysiotherapeut geeft u informatie over voorgenomen onderzoeken en behandelingen.

U moet toestemming geven voor de onderzoeken en/of behandelingen.

De fysiotherapeut is wettelijk verplicht  een dossier bij te houden met betrekking tot de behandeling van de patiënt.

Het dossier wordt zodanig ingericht en beheerd dat geheimhouding en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn.

U heeft recht op inzage in uw eigen dossier;   inzage door anderen is alleen mogelijk na uw schriftelijke toestemming.

U heeft recht op een kopie van alle vastgelegde gegevens.

U heeft recht op correctie van gegevens.

U heeft het recht om gegevens te laten verwijderen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft het recht op dataportabiliteit;      dit is uw recht om de door u verstrekte gegevens over te dragen aan uzelf of in opdracht van u, direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij bovenstaande verzoeken kunnen uitvoeren.

De fysiotherapeut heeft de plicht tot geheimhouding over “alles wat hem bij de uitoefening van zijn beroep is toevertrouwd”.

De fysiotherapeut biedt verantwoorde zorg; dit is zorg van goed niveau, doeltreffend, doelmatig, veilig en patiëntgericht.

De fysiotherapeut en de patiënt zullen in gezamenlijk overleg streven naar beheersing van de kosten (= doelmatig) verbonden aan het onderzoek en de behandeling.

U bent altijd gerechtigd tot een         “second opinion”.

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF; als u op enige manier ontevreden bent over de behandeling of de gang van zaken in de praktijk, verzoeken we u dit te melden bij de behandelend fysiotherapeut. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de praktijkhouders.

 Wat zijn de belangrijkste plichten van een patiënt?

De patiënt zal zich op verzoek van de fysiotherapeut legitimeren.

De patiënt geeft de fysiotherapeut naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die nodig is voor een goede behandeling.

De patiënt draagt de verantwoordelijkheid voor het verzekerd zijn en het tijdig betalen van de behandelingen; dit kan persoonlijk of via de zorgverzekeraar.

In de wachtkamer hangt een prijslijst van de verschillende behandelingen.

Verhindering: zo mogelijk minstens 24 uur van te voren.

Als u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet bij u in rekening gebracht

Wat zijn de huisregels?

Graag doorgeven;

* als u een ander telefoonnummer heeft, verhuisd bent, of van huisarts of zorgverzekeraar bent veranderd.

* wanneer u weer contact met uw arts heeft; we kunnen dan indien nodig een brief meegeven met belangrijke informatie.

Vanwege hygiëne in de praktijk:

* graag een handdoek meenemen;

* in de oefenzaal sportschoenen dragen,  zonder zwarte zolen;

* mag er niet gerookt worden;

* zijn huisdieren niet toegestaan.

Het gebruik van mobiele telefoons in de praktijk is ongewenst.

Om tijdens de behandelingen zo weinig mogelijk gestoord te worden verzoeken we u ons op het hele of halve uur te bellen.

Buiten de gewone openingstijden kan in overleg met uw behandelend therapeut eventueel een andere tijd afgesproken worden.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein ( jas, waardevolle spullen, fiets.)

Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Contactgegevens: Plein 1940-1945 nr. 1a 3313 CV Dordrecht Tel: 078 – 6135927 KvK: 24464296

www.praktijkplein4045.nl
E-mail:info@praktijkplein4045.nl