Tarieven fysiotherapie Plein 40-45
Header afbeelding
Welkom bij Praktijk Plein ´40 ´45

Wat doen wij?

Wij zijn een praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie. Deskundig en verantwoord,respectvol en betrokken. Neem contact met ons op via 078-6135927 of info@praktijkplein4045.nl.

Vergoeding en Tarieven

Contracten zorgverzekeraars

Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars , zodat in de meeste gevallen de kosten voor fysiotherapeutische behandeling vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Wij raden u echter aan altijd ook uw eigen polisinformatie te raadplegen omdat in sommige gevallen onze informatie over aanvullende polissen kan afwijken.

Betalingsvoorwaarden

  • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan cliënt of namens cliënt verleende diensten.
  • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
  • De factuur dient door de cliënt betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar.
  • De factuur van fysiotherapeut dient binnen 28 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.
  • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.

Tarieven fysiotherapie 2024

Zitting reguliere fysiotherapie € 39,00
Zitting Manuele therapie € 47,50
Toeslag aan huis behandeling € 14,00
Toeslag inrichting €  7,50
Screening € 15,50
Intake/onderzoek € 39,00
Telefonisch consult € 15,00
No Show tarief   € 25,00

Niet nagekomen afspraken worden aan u in rekening gebracht indien deze niet 24 uur van tevoren worden afgezegd (= No show tarief).